Десетте Божји заповеди на комунистичкото право

Смешното носи срам повеќе од срамното (Франсоа Ларошфуко, „Максими“)

Доколку го парафразираме Шопенхауер („Светот како волја и претстава“), потеклото на смешното е во несовпаѓањето на замисленото и виденото. На пример, натписот над гробот на еден лекар: „Овде лежи тој како јунак, а оние што тој ги испоубива лежат околу него“. Поимот „лежи окружен со оние што ги испоубил“ е чесен за јунак што го брани огништето, но во случајов под овој поим се супсумира лекар што треба да го чува животот. Значи, смешно е она што е нелогично.

Read More

Судот е борбен орган на комунистите

„Тешко на она поколение, чиишто судии заслужуваат да им се суди“ – (Арапска поговорка)

Во пресудата У-И-247/96 од 22.10.1998 година, Уставниот суд на Република Словенија тврди дека судот е борбен орган на комунистите:

„22. Историчарот Микола Микола, во уводот кон своето истражување за судските процеси на цељското подрачје во годините 1944-1951 утврдува: Доколку се изразам со зборовите кои во 1948 година ги запиша тогашниот претседател на цељскиот окружен суд, судот во тоа време претставувал ‘борбен орган, кој што морал да се бори против класниот непријател‘. Таквата улога на судовите дојде до израз, пред сé, во спроведувањето политички и изрежирани судски процеси, кои во Словенија ги имаше во огромен број од 1948 до 1951 година, што никако не беше случајно…“

Read More

Привремена спогодба помеѓу Македонија и Грција

Погледнете ја Привремената спогодба помеѓу Македонија и Грција склучена на 13 септември 1995 година. Споредете ја со Стратегијата за зачувување на името.

Read More

Генерално полномошно (член 81-86 од ЗОО)

Со генералното полномошно, полномошникот се овластува да го застапува властодавецот во сите негови работи, без ограничувања.

Нема специјален пропис за генерално полномошно, но од општите одредби на Законот за облигационите односи што го регулираат полномошното, произлегува дека може да се даде генерално полномошно.

Обично се издава на адвокат, но во случајов е подготвено како за лаик.Секако дека вакво полномошно пожелно е да биде заверено од нотар.

Read More

Трговско полномошно (член 89 од ЗОО)

Со трговското полномошно, полномошникот е овластен да ги презема само оние работи што се однесуваат на продажбата на стока и што се наведени во полномошното што му ги дало трговското друштво.

Read More

Обично полномошно (член 81-86 од ЗОО)

Полномошното е овластување за застапување што властодавецот со правна работа му го дава на полномошникот. Полномошник може да биде и правно лице. Изјавата на волја, што ја дава полномошникот, делува за и против застапуваниот.

Read More

Адвокатско полномошно (член 80-92 од ЗПП)

Современото процесно правопоставува многу обврски за странките заради остварување на правото на судење во разумен рок. Заради тоа, добро е уште при првиот контакт со странката, адвокатот да и укаже на тоа, како и истото да го внесе во полномошното.

Read More