Генерално полномошно (член 81-86 од ЗОО)

Со генералното полномошно, полномошникот се овластува да го застапува властодавецот во сите негови работи, без ограничувања.

Нема специјален пропис за генерално полномошно, но од општите одредби на Законот за облигационите односи што го регулираат полномошното, произлегува дека може да се даде генерално полномошно.

Обично се издава на адвокат, но во случајов е подготвено како за лаик.Секако дека вакво полномошно пожелно е да биде заверено од нотар.

Превземете овде Word верзија од Генералното полномошно.

  •