Старите средства на Западна Европа

Кога ќе се каже Западна Европа, во Македонија се мисли дека се работи за место каде што царува сознанието.

Тоа е заблуда што потекнува од богатството на овој дел од светот, стекнато со организирана примена на насилство, а останатиот дел од светот тоа никогаш нема да го заборави (ХАНТИНГТОН, Семјуел П., Сукоб цивилизација и преобликовање свјетског поретка-Подгорица:ЦИД, РОМАНОВ Бања Лука, 2000, страница 55).

Read More

Меѓународноправна заштита на малцинските права

„Тиранската платформа“ е друг пат на македонскиот народ да му се одземе правото на самоопределување.

Кога некому нешто му е забрането по еден пат, не смее да му биде дозволено да дојде до тоа по друг пат. (Cum quid una via prohibetur alicui, ad id alia non debet admitti (KRANJC, Janez, Latinski pravni reki-2. izd.-Ljubljana: Cankarjeva založba, 2000, стр. 60).

Read More