Запрете ги!

Потребен е долготраен напор во борбата против злата што не се прекинуваат и обилни се, не за тие да престанат, туку да не победат (Сенека, „За гневот“)

Лустраторите едногласно одлучиле да биде лустриран еден судија на Уставниот суд, кој уште од средно училиште соработувал со тајната комунистичка полиција. Веродостојноста на оваа установа е сериозно разнишана. Итна е потребата од носење закон за Уставниот суд, за дерогирање на неговиот деловник и за нов состав на судот.

Read More

Паулијанска тужба

Со паулијанска тужба се побиваат правните дејствија на должникот.
Одредби за паулијанската тужба има во Законот за облигационите односи, член 269-274.
Одредби за паулијанската тужба има и Законот за стечај, член 172-188.
Во Словенија, паулијанската тужба најчесто се применува во стечајната постапка, од страна на стечајниот управник (преку адвокати), доколку утврди дека е оштетена стечајната маса.
Со тужбата се побиваат правните дејствија што ги превзел должникот со цел намалување на својот имот и оштетување на доверителите.
Правно дејствие е секое дејствие кое што има одредени правни последици-правна последица на правно дејствие може да биде, било престанување на обврските, било настанување на обврски. Под правно дејствие се подразбира и пропуштање на тие дејствија. Предмет на побивање во стечајната постапка може да биде секое правно дејствие, кое што се однесува на имотот на должникот.

Read More

Затвореничка дилема

Нека дели светлост оној што ја има, а за неа нека се натпреварува оној, кому му треба: првиот со воздржаност, а вториот со внимание (Валтазар Грацијан „Извор на мудроста“).

Во дипломатијата често се применува моделот „затвореничка дилема“ (проф. д-р Живорад Ковачевиќ, „Меѓународно преговарање“, Белград, 2004). Двајца затвореници заедно направиле крупно злосторство, но може да им се докаже вината само за извршеното помало кривично дело, кое влече казна од година. Обвинителот е сигурен дека сториле друго тешко кривично дело, за кое би добиле уште девет години. За жал, нема докази. Заради тоа, тој ги издвојува во посебни ќелии и ги става во иста ситуација на избор, за да ги натера да признаат. Доколку обајцата признаат, ќе им биде простено полесното кривично дело, но не и потешкото и ќе бидат осудени на девет години. Доколку само еден признае, тој ќе биде ослободен, а другиот ќе добие десет години. Доколку двајцата ја порекнат вината, ќе бидат осудени само за полесното кривично дело и ќе добијат по една година. Бидејќи луѓето сме себични, првиот затвореник размислува: „Што и да направи другион, за мене е подобро да признам. Доколку тој не признае, ќе бидам ослободен. А, доколку тој признае, јас можам да добијам десет години, доколку јас не признам“. Вториот доаѓа до истиот заклучок и двајцата признаваат, од страв од одлуката на оној другион и двајцата ќе бидат осудени на девет години.

Read More

Трговија

„Филозофијата лесно триумфира над злото од минатото и она (за) во иднина, ама сегашното зло ја надвладува неа („Франсоа Ларошфуко, „Максими“).“

Кога се разбра за должничкото зло на Грција, кое што денес изнесува над четиристотини  милијарди евра, некои земји на ЕУ, гневни заради лажните извештаи што биле доставувани до ЕУ, преку своите медиуми и порачаа на Грција да ги продаде островите за да се раздолжи.

Грците навредено одбија.

Read More