Трговско полномошно (член 89 од ЗОО)

Со трговското полномошно, полномошникот е овластен да ги презема само оние работи што се однесуваат на продажбата на стока и што се наведени во полномошното што му ги дало трговското друштво.

Превземете овде Word верзија од Трговското полномошно.

  •