Адвокатско полномошно (член 80-92 од ЗПП)

Современото процесно правопоставува многу обврски за странките заради остварување на правото на судење во разумен рок. Заради тоа, добро е уште при првиот контакт со странката, адвокатот да и укаже на тоа, како и истото да го внесе во полномошното.

Превземете овде Word верзија од Адвокатското полномошно.

  •