Партизани и комунисти

„Што на децата поубаво им сјае од татковата слава или на таткото добар глас за децата негови?“ (Софокле, „Антигона“)

Во фамилијата имавме шест партизани. Не ми е познато дека сме имале некого на другата страна. Двајца беа на Голи оток. Едниот беше првиот партизан во своето место. Вториот се врати од Голи оток како „непоправлив“. Третиот веднаш по војната комунистите ги прогласи за „багра“. И другите двајца не беа комунисти. Само еден беше комунист. Само еден беше обвинител. Само неговиот син беше обвинител. Само неговиот внук, во време на сегашнава десна влада стана судија. Само комунистот и неговите потомци ги имаа сите привилегии и денес ги имаат.

Read More

Наредбодавците први за лустрација

„Значи, кој мисли дека во светот ѓаволите никогаш не одат без рогови, а будалите без ѕвонци, секогаш ќе биде нивен плен, или нивна играчка“ (Шопенхауер, „Парерга и паралипомена“)

Се чини дека Хитлер најмногу го проучувал и практикувал марксизмот, па Германците верувале дека тој е марксист. Така тој говори за себе: „Мудрите водачи на дојч-националистите си потшепнуваа дека ние можеби сме прикриени марксисти… А кога дознаа дека во својата средина се ословуваме со ‘партиски другари’, нашиот ‘марксизам’ беше веќе надвор од секое сомнение“ (Хитлер, „Мојата борба“, Скопје, 2005, страница 393-394).

Read More

Десетте Божји заповеди на комунистичкото право

Смешното носи срам повеќе од срамното (Франсоа Ларошфуко, „Максими“)

Доколку го парафразираме Шопенхауер („Светот како волја и претстава“), потеклото на смешното е во несовпаѓањето на замисленото и виденото. На пример, натписот над гробот на еден лекар: „Овде лежи тој како јунак, а оние што тој ги испоубива лежат околу него“. Поимот „лежи окружен со оние што ги испоубил“ е чесен за јунак што го брани огништето, но во случајов под овој поим се супсумира лекар што треба да го чува животот. Значи, смешно е она што е нелогично.

Read More

Судот е борбен орган на комунистите

„Тешко на она поколение, чиишто судии заслужуваат да им се суди“ – (Арапска поговорка)

Во пресудата У-И-247/96 од 22.10.1998 година, Уставниот суд на Република Словенија тврди дека судот е борбен орган на комунистите:

„22. Историчарот Микола Микола, во уводот кон своето истражување за судските процеси на цељското подрачје во годините 1944-1951 утврдува: Доколку се изразам со зборовите кои во 1948 година ги запиша тогашниот претседател на цељскиот окружен суд, судот во тоа време претставувал ‘борбен орган, кој што морал да се бори против класниот непријател‘. Таквата улога на судовите дојде до израз, пред сé, во спроведувањето политички и изрежирани судски процеси, кои во Словенија ги имаше во огромен број од 1948 до 1951 година, што никако не беше случајно…“

Read More

Запрете ги!

Потребен е долготраен напор во борбата против злата што не се прекинуваат и обилни се, не за тие да престанат, туку да не победат (Сенека, „За гневот“)

Лустраторите едногласно одлучиле да биде лустриран еден судија на Уставниот суд, кој уште од средно училиште соработувал со тајната комунистичка полиција. Веродостојноста на оваа установа е сериозно разнишана. Итна е потребата од носење закон за Уставниот суд, за дерогирање на неговиот деловник и за нов состав на судот.

Read More

Магариња

„Црна се чума зададе…“

Секоја злоупотреба е неправда, но најголема неправда, според Ниче, е кога најнеспособните, најлошите, најсуровите, ги злоупотребуваат најспособните, најдобрите, најблагите. Тоа е за Ниче социјализмот, односно марксизмот.

Read More

Да се отфрли иницијативата на ЛДП за границата

Правниот лек на ЛДП може да се покаже како многу опасен за Македонија. Здравиот разум вели така, но бидејќи станува збор за правно средство, треба на правен начин да се оспори правниот интерес на ЛДП за поднесување на иницијатива за оспорување на уставноста на правниот акт за границата. Уставниот суд треба да утврди дали е во согласност со Европската конвенција за човекови права, со Уставот на Република Македонија, и Деловникот на Уставниот суд, член 12 кој гласи: „Секој може да поднесе иницијатива за поведување постапка за оценување уставноста на закон и уставноста и законитоста на пропис или друг општ акт.“

Read More