Жалба во парнична постапка (член 337 од ЗПП)

Против пресуда донесена во прв степен странките можат да изјават жалба во рок од 15 дена од денот на доставувањето на пресудата.Во некои видови спорови рокот за жалба изнесува 8 дена.

Read More