Тужба за раскинување на договор (член 476 од ЗОО)

Купувачот, кој што за недостатокот благовремено и правилно го известил продавачот има право да бара раскинување на договорот.

Read More

Тужба за штета заради помала површина на недвижноста (член 476 од ЗОО)

Купувачот, кој што за недостатокот благовремено и правилно го известил продавачот може:

  1. да бара од продавачот, недостатокот да го одстрани, или да му предаде друг предмет без недостаток (исполнување на договорот),
  2. да бара намалување на цената и
  3. да го раскине договорот.

Во секој од наведените три случаеви, купувачот има право на надомест на штета.

Read More

Тужба за враќање на платената цена (член 472 и член 492 од ЗОО)

Купувачот мора во известувањето за недостатокот точно да го опише недостатокот и да го повика продавачот да го прегледа предметот.
Доколку продавачот во примерен рок не го поправи, или не го замени предметот, купувачот може да го раскине договорот, или да ја снижи цената и да бара оштета.

Read More

Тужба за заменето исполнување (член 297 од ЗОО)

Обврската престанува, доколку доверителот во договор со должникот прими нешто друго, наместо она што тој му го должи. Во тој случај должникот е одговорен како продавач, за стварни и правни недостатоци на предметот, кој што го дал наместо оној што го должел врз основа на договорот. Меѓутоа, доверителот може да бара од должникот, наместо барањата што произлегуваат од одговорноста за стварни и правни недостатоци, должникот да ја исполни првобитно договорената обврска и штета. Но, ова не може да го бара од гарантот.

Read More

Тужба за предавање на предметот (член 455 од ЗОО)

Продавачот е должен да му го предаде предметот на купувачот во време и на место, кои што се одредени во договорот. По правило, продавачот ја исполнува обврската за предавање на предметот на купувачот тогаш, кога ќе му го врачи предметот, или исправа, со која што предметот може да се преземе (член 455 од ЗОО).

Read More

Тужба за преземање предмет на договор (член 507 од ЗОО)

Преземањето на предметот се состои од дејствија, кои што се потребни, за да предавањето биде можно и купувачот предметот да може да го однесе. Доколку купувачот без основана причина не сака да го преземе предметот, чие што предавање, на договорен, или на вообичаен начин благовремено му било понудено, продавачот има право да го раскине договорот, доколку основано се сомнева дека купувачот ќе му ја плати цената. Доколку нема такво сомневање, продавачот ќе го тужи купувачот за исполнување на договорот.

Read More

Тужба за одредување цена по слободна оцена (член 209 од ЗПП)

Доколку се утврди дека странката има право на надомест на штета, на паричен износ, или на заменливи предмети, но висината на износот, односно количината на предмети не може да се утврди или би можела да се утврди само со несразмерни тешкотии, судот за ова ќе одлучи по слободна оцена.

Read More