Жалба во парнична постапка (член 337 од ЗПП)

Против пресуда донесена во прв степен странките можат да изјават жалба во рок од 15 дена од денот на доставувањето на пресудата.Во некои видови спорови рокот за жалба изнесува 8 дена.

Read More

Привремена спогодба помеѓу Македонија и Грција

Погледнете ја Привремената спогодба помеѓу Македонија и Грција склучена на 13 септември 1995 година. Споредете ја со Стратегијата за зачувување на името.

Read More

Генерално полномошно (член 81-86 од ЗОО)

Со генералното полномошно, полномошникот се овластува да го застапува властодавецот во сите негови работи, без ограничувања.

Нема специјален пропис за генерално полномошно, но од општите одредби на Законот за облигационите односи што го регулираат полномошното, произлегува дека може да се даде генерално полномошно.

Обично се издава на адвокат, но во случајов е подготвено како за лаик.Секако дека вакво полномошно пожелно е да биде заверено од нотар.

Read More

Трговско полномошно (член 89 од ЗОО)

Со трговското полномошно, полномошникот е овластен да ги презема само оние работи што се однесуваат на продажбата на стока и што се наведени во полномошното што му ги дало трговското друштво.

Read More

Обично полномошно (член 81-86 од ЗОО)

Полномошното е овластување за застапување што властодавецот со правна работа му го дава на полномошникот. Полномошник може да биде и правно лице. Изјавата на волја, што ја дава полномошникот, делува за и против застапуваниот.

Read More

Адвокатско полномошно (член 80-92 од ЗПП)

Современото процесно правопоставува многу обврски за странките заради остварување на правото на судење во разумен рок. Заради тоа, добро е уште при првиот контакт со странката, адвокатот да и укаже на тоа, како и истото да го внесе во полномошното.

Read More

Како се поднесува жалба до Европскиот суд за човекови права

Да ја натераме владата да ги почитува човековите права. Масовно поднесувајте апликации за прекршување на човековите права. Тоа е најефикасен инструмент, македонската влада да биде натерана на суштински промени.

Read More