Платон Каратаев

Тежнеењето за слава ни најмалку не се разликува од нагонот за самоодржување кај сите суштества. Се чини дека ние го зголемуваме своето суштество кога можеме да им го наметнеме на памтењето на другите; така стекнуваме еден нов живот, кој што ни станува исто така драгоцен како и животот што ни го дал бог.[1]

Read More