Смрт, живот, страв

Во ова време на смрт, се сеќаваме на Америка и нејзините домородци.

Каква штета што ова освојување не го направи Александар Македонски.

Американците ги уништи тоа што беа подобри од Западна Европа и со тоа сами себе се предадоа. Подобри од Западна Европа во побожност, во почитување на закони, во доброта. Европските завојувачи ги подложија со лукавства и пеливански мајстории. Ги подложија со чудесно светкање на огледалца и ножеви, за кои домородците даваа цели богатства во злато и драги камења. Доколку на ова му се додадат громовите на западноевропските пушки и топови, кои што би го збуниле и Цезар, јасно е дека беа фатени на изненадување. Ги изиграа со привидно пријателство и добронамерност. Споредете ја ова несразмерност во корист на завојувачот и вие ќе им одземете секаква вредност на нивните победи.[1]

Read More