Застрашување и употреба на нуклеарно оружје и кризата во Украина

“Непосредна цел на политичкото делување е моќта. Политичката моќ е моќ над мислите и дејствијата на луѓето.„[1]

Меѓународниот суд на правдата во своето правно мислење, кога е во прашање правото на постоење, за застрашувањето и употребата на нуклеарно оружје го дава следново мислење: „Што се однесува до денешната состојба на меѓународното право и елементите на фактите со кои што располага, судот не може конечно да реши, дека заканата, или употребата на нуклеарно оружје е законита, или незаконита во крајни услови на самоодбрана, во кои што би било загрозено самото постоење на државата.„[2]

Read More