За кувет

Дефиницијата одговара на прашањето што е нешто. Ја прави јасна суштината на една ствар. Од доказот ни станува јасно дали одреден атрибут му припаѓа на одреден субјект.[1]

Затоа на мојот разумен читател му се јасни и најсложените поими. Употребуваме најдобри дефиниции и правиме совршени правни силогизми.

Read More