1004 луѓе само

“Постои некоја многу лоша алтернатива, на која не и се дораснати никаква храброст и ниеден карактер: како патник на бродот откривам, дека капетанот и кормиларот прават опасни грешки и дека имам поголемо наутичко знаење од нив. И сега се прашувам; што доколку против нив организирам отпор и наложам да ги затворат? Дали моето знаење не ме обврзува кон тоа? И спротивното; немаат ли право да ме затворат, бидејќи ја поткопувам  послушноста?

Ова е метафора за најпроблематични положби, по кои на крајот сеуште останува прашањето; што во такви случаеви ни гарантира нашето поголемо знаење, нашата самоувереност. Можеби успех? Во спротивност со очекувањето, тука веќе мораме да го преземеме оној потег, кој што ги носи во себе сите опасности, -и не само опасности за нас, туку за целиот брод.”[1]

За да биде оваа метафора на Ниче применлива како општо место (голема премиса) мора да има и мала премиса дека јас имам поголемо знаење од капетанот и кормиларот.

Јас му ја побив пресудата на д-р Груевски доека тој уште славеше. Во 2012 февруари во интервју. И на словенечката наука пресудата не остави впечаток, инаку мојот докторат ќе беше бесмислен после пресудата. Јас го побив авторот на тужбата д-р Дескоски, а тој мене не. Од пресудата прв се откажа д-р Иванов како Претседател на Македонија во ОН на 27.09.2019.година, повикувајќи се на мојот докторат, односно на правото на самоопределување, како норма ius cogens. Откако виде дека е безбедно, тоа го направи и д-р Груевски и од Будимпешта се повика на правото на самоопределување. На тој начин призна дека не знае. Истото го направи и м-р Антонио Милошоски. Најголемиот подржувач на пресудата. Со тоа призна дека нема знаење. Преку д-р Силјаноска, цело ВМРО ДПМНЕ се откажа од пресудата и призна дека јас имам знаење, а ВМРО ДПМНЕ нема знаење.

За да избегнам тафталогија, другите докази за малата премиса ќе ги најдете во колумните: “Одмазда за непочитување на крепост”, “Етос”, “Патос”, “Логос”, “Еристика” и “Д-р Јанев и ја враќа услугата на д-р Силјаноска”.

Јас управувањето на бродот ќе го преземам со ум, а не со насилство.

За тоа ми се потребни само 1004 луѓе со македонска воља.

Да го одбраниме Македонскиот народ.

За тоа се доволни 1004 луѓе со македонска воља, бидејќи знаењето е веќе тука.

Во форма на мојата книга “Решение на проблемот со името во меѓународното право”.

Заедно со мене, четворица веќе имам. Тојца правници и еден информатичар. Потребни се уште 297 правници со македонска волја од 25 до 100 години и уште 700 луѓе со македонска волја од сите останати струки (од основно образование, па до највисокото научно звање).

Потребни се уште 7 правници, кои одлично знаат да пишуваат англиски.

Штом го составам овој тим, почнуваме со пишување на правното средство до Одборот за човекови права на ОН во Женева.

Финансирањето на оваа екипа од 10 правници мислам да го обезбедам со продажба на мојата книга која е темел за подготвување на правното средство против Република Северна Македонија пред Одборот за човекови права на ОН во Женева.

Книгата ќе чини 25,00 евра и со продадени 5.000 примероци, сам ќе ги сносам сите трошоци против Република Северна Македонија. Доколку книгата биде продадена во 10.000 примероци, формираме Партија на Македонскиот народ од првите 1004 што ќе се регистрираат.

Наскоро ќе излезе и мојата книга “Реторика”, која што ќе ги оспособи тие 1004 да ги одбиваат нападите на мојата книга и да ги побиваат еристичките трикови и софистичките ујдурми.

Со поднесување на правното средство до Одборот за човекови права, Македонскиот народ ја оспорил Република Северна Македонија.

Доколку до парламентарните избори Одборот за човекови права одлучи по правното средство во наша корист, на парламентарните избори сигурно победуваме како Партија на Македонскиот народ и од позиција на власт, веднаш го вложуваме правното средство од мојот докторат против Република Грција за ништовност на резолуциите на Советот за безбедност, Времената согласност и Преспанскиот договор.

 

За да ве наговорам на оваа благородна цел, во продолжение, неколку мисли на најголемиот ум.

За боговите, сите си претставуваме дека се најсреќни[2] и блажени. Но, што прават боговите? Какви дејствија им припишуваме? Правичност? Смешно е да си замислиме богови во претприемаштво, богови враќаат пари. Не ги замислуваме ни како храбри заради слава. Дарежливи се? Кого да го даруваат боговите. Самата помисла боговите да носат пари е смешна. Можеме да речеме за некој бог дека е умерен? Таквата пофалба за некој бог би била празна и невкусна, бидејќи тие немаат лоши желби. И доколку продолжиме да набројуваме дејствија што ги фалиме кај луѓето, ќе видиме дека сето тоа е мало и невредно за боговите. А сепак, сите веруваат дека постојат боговите, дека живеат и дејствуваат. И што им останува на боговите да прават, доколку веќе им ги одзедовме сите дејствија што ги фалиме кај луѓето?Секако, се наметнува заклучокот, дека дејствијата на боговите, кои се одликуваат со највисокото блаженство, се состои во размислувањето. Заради тоа, недвосмислено, и меѓу човековите дејанија, најмногу осреќува и човекот го прави блажен, она дејание што му е најблизу на дејанието на бог.[3]

Доказ за претходниот заклучок, дека размислувањето најмногу усреќува и човека го прави блажен, е факот што другите живи суштества не учествуваат во блаженството, бидејќи воопшто го немаат дејствието размислување. Живеењето на боговите е целосно блажено, додека на луѓето, само доколку е слично на дејанијата на боговите. Колку е поголем опсегот на размислувањето, толку е поголемо блаженството и битијата, кои, што-повеќе учествуваат во размислувањето, имаат поголем дел од блаженството. И не случајно, туку токму поради размислувањето. Само размислувањето има вредност само во себе.[4]

После ова, блаженството можеме да го означиме како некакво размислување[5].[6]

Всушност, Македонскиот народ го казнуваат заради незнаењето, би рекол Аристотел.

Притоа, потребна е вина за незнаењето. Тогаш, казната е двојна, како на пијаниците што им се удвојува казната, бидејќи почетокот е во самиот човек: можел да не се опијани и пијанството е причина за незнаењето.[7]

Повикувајќи се на Хезиод, Аристотел вели дека постојат три  вида на луѓе. Најдобар човек е оној што сам знае да просуди. Вреден е и оној кој збор ќе послуша добар. А оној кој не мисли сам ниту во душата прима, друг што зборува, тој е невреден човек.[8]

Како што напишав во колумната “Одмазда за непочитување на крепост”, јас пред десетина години му го испратив на д-р Груевски решението (правото на самоопределување, како норма ius cogens), во форма на магистерска. Човекот ми одговори дека ми се заблагодарува на петицијата. Магистерската ја нарече петиција и си издаде тапија дека е третиот вид на човек.

Сега, истиот тој д-р Груевски, вели дека ќе се борел за Македонија со правото на самоопределување. Без да ме спомне. Тоа што му беше понудено пред десетина години, а неговата душа не го прими, било спас за Македонија.

 

Република Македонија во предметот постигна победа пред Меѓународниот суд на правдата, кој што утврди дека Грција ја прекршила Времената согласност. Пресудата од 05.12.2011.година беше во корист на Македонија  врз основа на општото начело pacta sunt servanda, што значи дека Македонија ја третира Времената согласност како важечка. Македонската победа е малку чудна, бидејќи Грција уште неколку пати ја прекрши Времената согласност, а Македонија не бара присилно извршување, врз основа на член 94 од Повелбата на ООН. Од пресудата изминаа скоро осум години, така да Македонија, благо кажано, очигледно се сомнева во својата победа.

Наше мислење е дека решавање на долгогодишниот спор е тужба до Меѓународниот суд на правдата заради кршење на човековото право на самоопределување. Правото, државата сама да си избере име е дел од правото на самоопределување, кое што е норма ius cogens. Дисертацијата предлага утврдување на ништовност[9] на Времената согласност врз основа на член 53 од Виенската конвенција за договорно право, која за прв пат го воведува поимот ius cogens во меѓународното право.

Доколку Времената согласност е во спротивност со норма ius cogens на меѓународното право, таа е ништовна ab initio и сите држави се должни да ги одстранат евентуалните последици на дејствувањето на таквата спогодба и своите меѓусебни односи да ги усогласат со нормата ius cogens. Така предвидува член 71 од Виенската конвенција за договорно право.[10]

Согласно член 69 од Виенската конвенција за договорно право, секоја држава има право да бара од други држави, доколку тоа е возможно, да воспостават status quo ante.[11]

Цитираната норма воведува actio popularis кога ќе се прекрши ius cogens, што значи дека правото на самоопределување има дејство erga omnes, консеквентно на тоа и пресудата на Меѓународниот суд на правдата, со која се утврдува прекршување на правото на самоопределување, кое што е норма ius cogens.[12]

 

За правилно заклучување, потребно е да се направи разлика помеѓу поимите знаење и паметност. Знаењето е способност за докажување (Аристотел), а поимот доказ е синоним за силогизам.

Д-р Шнајдер (“Логика за правници”) ја дава најубавата метафора за правниот силогизам (доказ), која парафразирано гласи: правниот силогизам е контролна станица, која што вредните мисли ги пропушта, а невредните ги сопира.

 

Во дисертацијата е уништен правниот силогизам на д-р Тони Дескоски, со уништување на големата премиса pacta sunt servanda, на која што тој и дава универзална важност, а ние докажуваме дека таа има партикуларна важност.

Правниот силогизам на д-р Јанев  го уништивме со уништување на големата премиса, дека голема премиса за нашиот контрасилогизам е член 12 од Повелбата на ООН (според Моргентау), а прецеденсот му го уништивме со lex posterior derogat legi priori, посочувајќи нов прецеденс на Меѓународниот суд на правдата од 1950 година.

 

Понуденото правно средство го докажуваме со следниот правен силогизам:

 

ГОЛЕМА ПРЕМИСА: Секој договор што е во спротивност со ius cogens е ништовен (член 53 од Виенската конвенција за договорно право).

МАЛА ПРЕМИСА: Член 5 од времената согласност е ништовна договорна норма.

КОНКЛУЗИЈА: Времената согласност е ништовна и нема никакво дејство.

Бидејќи сакаме правниот силогизам да биде поубедлив, ќе составиме уште три просилогизми:

 

ПРВ просилогизам:

  1. Членот 103 од Повелбата на ООН ги анулира сите спогодбени норми, кои што во време на настанувањето биле во спротивност со ius cogens.
  2. Членот 5 од Времената согласност е во спротивност со член 1, став 2 и член 55 од Повелбата на ООН.
  3. Членот 5 од Времената согласност е ништовна спогодбена норма.

 

ВТОР просилогизам:

  1. Член 1, став 2 и член 55 од Повелбата на ООН го содржат основното колективно човеково право на самоопределување, кое што е ius cogens и важи erga omnes.
  2. Член 5 од Времената согласност одредува преговори за правото на самоопределување.
  3. Член 5 од Времената согласност е ништовна спогодбена норма.

 

ТРЕТ просилогизам:

  1. Quod nullum est, nullum producite efectum (што е ништовно нема никаков учинок).
  2. Времената согласност е ништовна (член 5 од Времената согласност е во спротивност со член 1, став 2 и член 55 од Повелбата на ООН, односно со правото на самоопределување, кое што е ius cogens и важи erga omnes, врз основа на пресудата на Меѓународниот суд на правдата Источен Тимор).
  3. Ништовната Времена согласност нема никаков учинок и Македонија не мора да го промени името.

 

Доколку нашето заклучување е добро изведено, односно доколку правниот силогизам и просилогизмите, кои чинат полисилогизам, се правилни, потем, Македонија врз основа на Виенската конвенција за договорно право нека и испрати на Грција изјава за ништовност на Времената согласност, истовремено пак, за тоа да го извести Меѓународниот суд на правдата. Доколку Грција не одговори во рок од дванаесет месеци, Македонија да вложи правно средство за ништовност до Меѓународниот суд на правдата.

На овој начин ќе го пресечеме затруеното дрво, кое што дава отровни плодови.

И отровниот плод, Преспанскиот, ќе згние покрај пресеченото затруено дрво, со примена на општото правно начело кое го признаваат цивилизираните народи a fortiori, како и со соодветна примена на теоријата за плодови на затруено дрво. Многу ќе ни помогне и општото правно начело што го признаваат цивилизираните народи употребено во мојата колумна “Привремената согласност не може да се раскине”, quod nulum est, rescindi non potest.

 

Од криво дрво нема прав стап” (германска поговорка)

Со мојот докторат од ЕУ, ќе докажеме дека, и Резолуциите, и Времената и Преспанскиот се криво дрво (ништовни) од кои не може да се направи прав стап.

 

Ова не е единствен ваков случај. Словенија се противеше на зачленувањето во ООН на СР Југославија под тоа име: Ова противење беше игнорирано од ООН.

 

На војска од 3.000.000, кај теснецот Термопили и се спротивставиле 1004 жители на Пелопонез, од кои што 300 биле Спартанци.[13]

Најмногу се истакнал Спартанецот Диенекес.

“Кога еден Тракиец го предупредил пред борбата со Медијците, дека, кога Варварите ќе ги активираат лаковите, сонцето ќе се затемни од мноштвото на стрели, толку ги има, Диенекес без страв и без да се грижи за бројот на непријателите, наводно пресекол велејќи: “Иманентно! Барем ќе се биеме под сенка!”[14]

Термопилите бил теснец низ кој што морале да поминат Варварите.

Затоа било можно само 1004 луѓе да и се спротивстават на војска од 3.000.000.

Доколку 300 македонски правници и 704 со други образованија, го употребиме моето правно средство, условно наречено ius cogens[15], можеме да го спасиме Македонскиот народ. Како што напишав во друга колумна, прво треба да вложиме правно средство до Одборот за човекови права против Република северна Македонија, а доколку дојдеме во позиција да формираме влада, правно средство против Грција пред Меѓународниот суд на правдата, заради кршење на ius cogens. Меѓународниот суд на правдата ќе биде Термопилите за Грција и Западот, кој што ги подржува. Ќе се биеме под сенка.

Врвот на интелектот на ВМРО ДПМНЕ се “три невесте” и “клисарот”. Кога нивните софистички ујдурми ќе ги побие д-р Фрчковски (еристички), тогаш оваа партија сака да се бие. Новина е што почнаа да ме крадат, но успешно се одбранив.

На ред е да се преземе очигледниот чекор и да се докаже Македонската воља. Да ги напикаме Западот и Грција во Одборот за човекови права и во Меѓународниот суд на правдата, како што Грците напикаа три милиони Варвари во Термопилите и ја спасија Грција.

Изразете ја Вашата поддршка на следниов линк:

https://forms.gle/9gn8wRemH8VAM8MC7

 


 

[1] NIETZSCHE, Friedrich, Jutarnja zarja: misli o moralnih predsodkih-Ljubljana: Slovenska matica, 2004, stran 227-228.

[2] Словенечкиот превод на “Никомахова етика” го користи терминот среќност. Српскиот исто. Хрватскиот превод го користи терминот блаженство и јас мислам дека тоа е вистинскиот термин.

Имено, човек што има многу пари, несомнено е среќен, но тој не е блажен, ако покрај парите нема доблести.

[3] ARISTOTELES, Nikomahova etika-V Ljubljani: Slovenska matica, 2002, stran 319-320.

[4] Ибидем, страница 320.

[5]размислување н. 1. процес на разгледување (на нешто) во мислите; резонирање. 2. производ на ова; мисла; идеја…(МУРГОСКИ, Зозе, Речник на македонскиот јазик.-Скопје: Филолошки факултет “Блаже Конески”, 2005, страница 674).”

Во Речникот на Словенечкиот книжевен јазик, размислувањето се дефинира како; дејствие на свеста, насочено во нешто со цел да се дојде до јасност на заклучоците, или дејствие на свеста, насочено во нешто со цел, да се спознае примерноста, на последиците на нешто.

[6] Ибидем.

[7] ARISTOTELES, Nikomahova etika,-Zagreb: Globus, 1988, stranica 48.

[8] Ибидем, страница 4.

[9] Некои македонски доктори сметаат дека правилата за ништовност делуваат автоматски, меѓутоа проф. д-р Данило Турк, во единствениот словенечки учебник по меѓународно право не мисли така и аргументира:

“Правилата за ништовност, престанок и суспензија на меѓународните договори не дејствуваат автоматски. Кога една договорна страна ќе оцени, дека целата спогодба, или нејзина одредба е ништовна, не е нужно, дека исто мислење ќе имаат и другите договорни странки. За очекување се можни приговори против барањето на договорната странка, која утврдува ништовност, или се завзема за преастанок, односно суспензија на спогодбата, како со оглед на фактите, така и со оглед на последиците. Заради тоа Виенската конвенција за договорно право пропишува (член 65 до член 68) правила и постапки, кои што треба да се спроведат во такви случаеви (превел М.П.).” (TURK, Danilo, Temelji mednarodnega prava/Danilo Turk-Ljubljana: GV Založba, 2007, stran 276.)

[10] Ибидем, страница 271.

[11] Ибидем.

[12] Докажано во докторатот, како една од основните хипотези, во посебно поглавје.

 

[13] HERODOTUS, Zgodbe-Ponatis 2. izd.- v Ljubljani, Slovenska matica, 2006, stran 574-575 (превел М.П.).

[14] Ибидем, страница 575 (превел М.П.).

[15] Решението на д-р Дескоски условно го нарекувам  pacta sunt servanda, а она на д-р Јанев ultra vires.

 

Read More

Д-р Груевски и Ниче

Д-р[1]Груевски ни се истопори со книга (неговиот докторат) од економија.

Во неговите написи тој го цитира Ниче и се изложува на противречност.

Read More

Д-р Гордана Силјаноска Давкова (Еристика)

Буните, значи, не настануваат поради ситници, туку од ситници; бидејќи луѓето се бунат поради крупни ствари.”[1]

Најкрупна ствар е што со Преспанскиот го укинаа Македонскиот народ.

А ситницата од која што може да настане бунтот, може да произлезе од взаемните обвинувања на ВМРО ДПМНЕ и СДСМ дека украле милијарди евра.

Read More