Судски убиства

[Објавено почеток на 2018 во Нова Македонија]

Автор на поимот е Ниче (NIETZSCHE, Friedrich, Človeško, prečloveško:-V Ljubljani: Slovenska matica, 2005, stran 342). Тој ни кажува за две судски убиства, без да каже кои се тие судски убиства. Тврди дека убиените сакале да бидат убиени. Веројатно станува збор за овие две судски убиства подолу.

Read More

Република Северна Македонија како црвена крпа кон која јуриша Македонскиот народ

Кога треба да се одлучи помеѓу народот, или државата, секогаш треба да се одлучиме за народот. Државата е институција во која што живее и се развива народот. Доколку државата престане да ги исполнува овие услови таа треба да се сруши.[1]

Read More

Одмазда за непочитување на крепост

Во своите чувства сум благ. Размислувам. Скоро никогаш на никого не се разгневувам и никогаш никого не сум мразел. Меѓутоа, кога некој ќе ме навреди, станувам одмаздољубив. Особено доколку станува збор за мојата чест, паметност и мудрост. Замерката за изречената или сторената навреда ја чувствувам како нужност. Убеден сум дека во таков случај, моето чувство за должност, така брзо ќе го заземе местото на омразата, за да можам на одмаздата да и се посветам со поголем жар, отколку другите.[1]

Read More

Вадење на умот на Македонскиот народ и негово претворање во животно

Умот ќе го подобриме, доколку го најдеме правиот пат за откривање. Затоа, мислите ги обликуваме врз основа на некоја дадена дефиниција. Обликувањето на мислите ќе биде толку подобро и полесно, колку подобро ја дефинираме стварта за која што размислуваме (SPINOZA, Dve razpravi, Društvo za teoretsko psihoanalizo, 1997, Ljubljana, str. 34).

Ние, сите, имаме претстава за тоа што е роб. Но, никој нема дефиниција. Според Аристотел, роб е живо орудие. На овој заклучок наведува ставот на Шопенхауер, дека сиромаштвото и ропството се две имиња за иста ствар (ШОПЕНХАУЕР, Артур, Parerga i paralipomena-Beograd: Dereta, 2013, str. 88-89). Суштината на ропството е во тоа, што човек, најголем дел од своите сили не ги троши за себе, туку за друг (Ибидем.).

Read More