Книга за одбрана на МАКЕДОНИЈА (дел 11)

4.5 Здрав разум

„Никој, на пример, не може да се откаже од способноста за расудување:со какви награди, или закани е можно да го натерате човек да верува, дека целото не е поголемо од еден негов поединечен дел, дека не постои Бог, дека телото, кое што се гледа дека е конечно, дека е нешто бесконечно, или воопштено, да верува било што, што е во спротивност со она што чувствува, мисли, верува? (Спиноза,„Политичка расправа“).“

Read More