Книга за одбрана на МАКЕДОНИЈА (дел 5)

3.2 Состав

Судот е составен од петнаесет судии, кои што мора да бидат лица со висок морален углед и кои што ги исполнуваат условите, кои што во нивните држави се бараат за извршување највисоки судски функции, или пак се правници, кои што се признати стручњаци во меѓународното право (член 2. од Статутот на Меѓудржавниот суд). Во пракса меѓу судиите преовладуваат универзитетски професори, членови на врховните судови, правни советници на министерствата за надворешни работи и вршители на други високи владини функции.[1]

Read More

Книга за одбрана на МАКЕДОНИЈА (дел 4)

2.4 Средства за мирно решавање на меѓународните спорови

Низ вековите, долгата пракса на мирно решавање на меѓународни спорови, обликува различни средства за мирно решавање на спорови.

Најчестите средства, кои што современото меѓународно право им ги нуди на странките во спор се набројани во член 33. на Повелбата на ОН:преговарање, истрага, посредување, порамнување, арбитража и судско решавање.

Read More

Книга за одбрана на МАКЕДОНИЈА (дел 3)

2.3 Обврски на државите во случај на меѓународен спор[1]

1. Прва обврска на државите е брзо барање на соодветен начин за решавање на спорот, со почитување на околностите и природата на спорот и врз основа на начелото на доверба, соработка и равноправност на државите.Таа прва обврска, произлегува имплицитно од одредбите на Повелбата на ОН и тоа од член 33. став 1., а изричито од декларацијата за пријателство(став 2.) и Манилската декларација(I, став 5.).

Read More

Книга за одбрана на МАКЕДОНИЈА (дел 2)

На мирното решавање на меѓународните спорови му е наменето 6. поглавје на Повелбата, кое што вклучува слободен избор на средства и обврска за настојување да се реши спорот, при што примерно набројува неколку од можните средства.Тоа се преговори, анкета, или истрага, посредување, порамнување, арбитража, суд, регионални установи и договори.

Членот 33. од Повелбата вели:„Странките во секој спор, чиешто продолжување би можело да го загрози зачувувањето на меѓународниот мир и безбедност, мораат пред се да настојуваат, спорот да се реши со преговори, со анкета, арбитража, со посредување, порамнување, судско решавање, обраќање на регионални установи, или регионални договори или пак со други мирни средства по нивни сопствен избор.

Read More

Книга за одбрана на МАКЕДОНИЈА (дел 1)

Како што најавивме; започнуваме со објавување на магистерската работа, која што нуди правни силогизми (докази) за решавање на спорот со Грција и зачувување на името. Насловот не е одреден така за да го привлече вашето внимание, туку повеќе да ви биде предизвик да се обидете да ги побиете основните хипотези, а особено правните силогизми, или да ги афирмирате и да дадете свој допринос за ширење на вистината, или одстранување на заблудите.

 

 

1. Вовед

 

Bellum omnium contra omnes (војна на сите против сите), извикна британскиот филозоф Томас Хобс, за да ја дефинира природната состојба на работите, а само примената на правото е способна да ја скроти ова насилна природна состојба.

Read More