Жалба во парнична постапка (член 337 од ЗПП)

Против пресуда донесена во прв степен странките можат да изјават жалба во рок од 15 дена од денот на доставувањето на пресудата.Во некои видови спорови рокот за жалба изнесува 8 дена.

Превземете овде Word верзија од Жалбата во парнична постапка.

  •  
  • Musso-vtor pat

    ОДЛИЧНО, ПРОФЕСИОНАЛНО и сеуште за мене “неверувачки“ дека адвокат може да даде услуга “и за џабе“. Голема помош за обичните луѓе, кој како умее да цени…