Референдум против референдумот

„Тешко е да се оцени дали една чиста, отворена и чесна постапка е резултат на лукавство или на чесност(Франсоа Ларошфуко, „Максими“).“

Тешко е да се оцени дали е лукавство или чесност, постапката на „адвокатите“ на СДСМ да оди на реферндум за името. Толку тешко, што човек има право да заклучи дека СДСМ дава допринос кон народната слога, најважната доблест(Аристотел.„Никомахова етика“).

Значи, ВМРО ДПМНЕ и СДСМ постигнаа народна слога да одат на референдум за името.

„Има луѓе чија единствена заслуга се состои во тоа што говорат и чинат глупости од кои има корист, а кои се би расипале кога би го смениле однесувањето(Франсоа Ларошфуко, „Максими“).“

Единствена заслуга на водачите на СДСМ е што ја изговорија глупоста за референдумот за името. Тие ми дадоа моќно оружје да ја нападнам глупоста референдум, чиј што автор е ВМРО ДПМНЕ. Досега, и покрај „Стратегијата“ која неагресивно го побиваше референдумот, и покрај неколкуте колумни, и покрај правните силогизми, не ми успеваше да ја потенцирам овaа глупост (заради популарните социјални и економски мерки на ВМРО ДПМНЕ), како што ми помогна Црвенкоски.

Ние често избираме отровни пофалби, како во случајов кон Црвенкоски за слогата со Груески за референдумот, што кај оние кои ги фалиме фрлаат светлост врз нивните маани; филистерство и недостаток на национализам во позитивна смисла на зборот (види „Прекин на преговорите како средство или цел, „Нова Македонија“, 07.12.2010.).

Да не беше овaа глупост на СДСМ, невозможно ќе беше да се побие глупоста на ВМРО ДПМНЕ. Референдумот. Страницата 146 од „Преродбата“.

„Сонцето и смртта не можат да се гледаат в очи (Франсоа Ларошфуко, „Максими“)“, па ВМРО ДПМНЕ и СДСМ (сложно) референдумот ни го даваат како темен превез, за да не ја гледаме сопствената смрт в очи.

Доколку на ВМРО ДПМНЕ и СДСМ не им е срам да и продаваат на ЕУ вакви глупости, зошто на ЕУ би и било срам да ги купува овие глупости (Аристотел, „Реторика“)?

„Да се повика на помош опасноста, против опасноста (Аристотел, „Реторика“). “Против глупоста на ВМРО ДПМНЕ и СДСМ „Референдум“, да се повика на помош логиката на Аристотел(„Органон“).

А нема поголема опасност за глупоста „Референдум за името“ од мојот контрасилогизам со кој што го уништив правниот силогизам на Владата и контрасилогизмот на Грците, поткрепен со три просилогизми (види „Последна шанса за одбрана на името“).

A fortiori ratione(дотолку повеќе). Доколку успеав со мојот контрасилогизам и трите просилогизми да ги уништам големите премиси на владиниот правен силогизам и грчкиот контрасилогизам, како и да ја докажам ништавноста на Времената согласност, дотолку повеќе ја докажувам глупавоста на „Референдумот за името“.

„Референдумот за името“ за Македонецот претставува толку олеснување, колку чешањето кај краставиот(Платон, „Филеб“).

И што е сега „Референдумот за името”; олеснување на болката, или болка?

Она што веќе порано го кажав, според Платон(„Филеб“) повторно треба да се каже; „…бидејќи, се чини добро вели поговорката, дека во разговорот на правите ствари треба да се вратиме, и два, и три пати“. Затоа еве го уште еднаш мојот контрасилогизам кој што ги уништи сите измами и лукавства и го спаси правото на самоопределување:

ГОЛЕМА ПРЕМИСА: Секој договор што е во спротивност со ius cogens е ништавен (член 53 од Виенската конвенција за договорно право).

МАЛА ПРЕМИСА: Член 5 од Времената согласност е ништавна договорна норма.

_____________________________________________________________________

КОНКЛУЗИЈА: Времената согласност е ништавна и нема никакво дејство.

Зошто „Референдум за името“ господа од ВМРО ДПМНЕ и СДСМ, доколку Времената согласност е ништавна и нема никакво правно дејство?

Повелете уништете го мојот контрасилогизам, како што јас ги уништив, владиниот правен силогизам, грчкиот контрасилогизам, правниот силогизам на ЕУ, па одете на „Референдум за името“.

„Никој , на пример, не може да се откаже од способноста за расудување: со какви награди, или закани е можно да го натерате човек да верува дека целото не е поголемо од еден негов поединечен дел…да верува што било што е во спротивност со она што чувствува, мисли, верува(Спиноза, „Политичка расправа“)?“

А Спиноза(„Политичка расправа“) уште вели дека нема човек што не ќе се згрози пред помислата да ги убие своите родители. Значи; да не се обиде да ја спаси Македонија.

„Доколку и покрај тоа, сакаме да кажеме дека државата има право, односно моќ, да нареди такви работи („Референдум за името“. Моја забелешка.), тоа може да си го претставиме само во таа смисла, како кога некој би рекол дека човек има право да биде луд, или душевно болен. Бидејќи, што друго би можело да биде право, кое не може да обврзува никого, доколку не е душевна болест(Спиноза, „Политичка расправа“).“

Значи тие што тврдат дека Македоија има право да си го смени името, тврдат дека Македонија има право да биде луда.

Во живоотот, најчесто избираме помеѓу две зла(Аристотел), па доколку го избереме помалото зло, сме избрале добро.

Според мене помало зло е ВМРО ДПМНЕ.

Со прифаќањето на глупоста „Референдум за името“ од страна на СДСМ, на сите им стана јасно за каква глупост се залагал ВМРО ДПМНЕ, па логично би било да ја одстрани овaа заблуда и да го прифати мојот ius cogens.

Во спротивно, веднаш по изборите: референдум против референдумот на ВМРО ДПМНЕ и СДСМ.

  •