Книга за одбрана на Македонија

„Гледај да најдеш наклонетост кај видни луѓе. Слабичкото `да` на еден одличен човек, мора да се уважува повеќе, отколку целосното одобрување на масата. Бидејќи, од мудриот говори умереност, па поради тоа нивната пофалба ни носи неисцрпно задоволство… Платон го нарекуваше Аристотел цела своја школа(Valtazar Gracijan, “Vrelo mudrosti, ili pravila za život,Ušće, Beograd, 1997, превел М.П.).“

Моите ставови за спорот со Грција арогантно и безочно беа нападнати од повеќе професори. Нападите ги одбив, бидејќи сите беа ad hominem.

Во вистински момент ја добив наклонетоста за моите ставови на најкомпетентниот стручњак по меѓународно право во Македонија, на проф.д-р Татјана Петрушевска од УКИМ.

Ја имав и таа чест таа да биде претседател на комисијата пред која што магистрирав.

Read More