Сожалување

Кога на Сократ некој му удрил шлаканица, овој само рекол дека е штета што човек не знае кога да носи шлем на глава. Сенека(„За гневот“) го дава овој пример за да каже како гневот може да се ограничи, доколку се пренасочи на шега.

Момчето кое што ќе разгневи еден „тигар“ во зенитот на своите физички способности, кој што познава и боречки вештини е вистински несреќник, кој што се сретнал со вистински тигар,доколку „тигарот“ не знае да го контролира својот гнев.

Односот на јавноста кон осомничениот „тигар“, најмногу го одредува степенот на сожалување што го покажал осомничениот „тигар“ кон жртвата Мартин Нешкоски. Наводно „тигарот“, кога забележал дека момчето загубило свест, се обидел да го освести со вода и повикал други полицајци да му помогнат.

Read More

Жалба во парнична постапка (член 337 од ЗПП)

Против пресуда донесена во прв степен странките можат да изјават жалба во рок од 15 дена од денот на доставувањето на пресудата.Во некои видови спорови рокот за жалба изнесува 8 дена.

Read More