Референдум против референдумот

„Тешко е да се оцени дали една чиста, отворена и чесна постапка е резултат на лукавство или на чесност(Франсоа Ларошфуко, „Максими“).“

Тешко е да се оцени дали е лукавство или чесност, постапката на „адвокатите“ на СДСМ да оди на реферндум за името. Толку тешко, што човек има право да заклучи дека СДСМ дава допринос кон народната слога, најважната доблест(Аристотел.„Никомахова етика“).

Значи, ВМРО ДПМНЕ и СДСМ постигнаа народна слога да одат на референдум за името.

Read More

Последна шанса за одбрана на името

„Вистината и непретварањето полесно во светот би го освојувале просторот, доколку оние-кои што се неспособни да ги произведат-не би направиле заговор против нивното појавување (Шопенхауер, „Светот како волја и претстава“).“

Така е и во Македонија во спорот со Грција. Тие што сега и нудат знаење на Владата, направиле заговор, да не се појават оние што имаат знаење. Овој заговор влечи корени од комунизмот, како синоним за негативна селекција на кадри.

Потребно е да се направи разлика помеѓу поимот знаење и паметност. „Значи, знаењето е можност за докажување; кон ова определување спаѓа и се што за тоа кажавме во делото Аналитика (Аристотел, „Никомахова етика“).“

Значи, правниците што и даваат знаење на Владата се должни да направат правен силогизам (доказ).

Read More