Обично полномошно (член 81-86 од ЗОО)

Полномошното е овластување за застапување што властодавецот со правна работа му го дава на полномошникот. Полномошник може да биде и правно лице. Изјавата на волја, што ја дава полномошникот, делува за и против застапуваниот.

Превземете овде Word верзија од Обичното полномошно.

  •