Договор за продажба на користен подвижен предмет (член 442-539 од ЗОО)

Овој договор е уреден со Законот за облигационите односи. За неговата важност не е задолжителна писмена форма, но во пракса, најчесто се склучува во писмена форма. Во случај на продажба на користен автомобил, други прописи налаггат писмена форма на овој договор.

Превземете овде Word верзија од Договорот за продажба на користен подвижен предмет.

  •