Договор за асигнација (член 1059-1073)

Договорот за асигнација е уреден со Законот за облигационите односи (член 1059-1073).
Со асигнација едно лице, упатувач (асигнант) овластува друго лице, упатеник (асигнат), за негова сметка да изврши нешто за определено трето лице, примач на упатувањето (асигнатор), а него го овластува да го прими тоа извршување.

Превземете овде Word верзија од Договорот за асигнација.

  •