Има правни лекови за нашата болест

Слогата меѓу Македонците е многу поголема отколку што тврди Европа. Над 60 отсто не би се согласиле да станеме членка на ЕУ, под услов да си го смениме името. А кој се сомнева дека промената на името не е промена на идентитетот би го потсетил на Аристотел, односно првиот закон на мислењето, Законот на идентитет, кој вели дека А=А и мора да остане А.

Read More

Зошто Европа ја поддржува грчката неправда кон Македонија?

Дали меѓународните обичајни норми обврзуваат толку силно што со договор не е можно да се укинат?
Во начело, одговорот на ова прашање е негативен. Преовладува мислењето дека обичајните прописи се пропустливи и дека можат и да се укинат.

Read More

Дали случајот помеѓу Македонија и Грција правно е меѓународен спор?!

„Никој не би сакал да стане некој друг, па дури и доколку тој ‘некој друг’ би ги имал сите добра (бидејќи Бог веќе ги има сите добра), туку сака да остане тоа што е“ (Аристотел, „Никомахова етика“). Доколку ниедна жива душа не сака да стане бог, за да ги поседува сите добра на овој свет, туку сака да си остане она што е, зошто Македонецот би сакал да стане некој друг, за да стане член на Европската Унија? Виде ли Грција плашливост кај нас Македонците, или некаква наша глупавост, па ни го смисли ова?

Read More

Голи оток

„Кога татковината со својот бес ќе ја заробиш, зарем може таа да ти биде сојузник?“
(Есхил, „Седумтемина против Теба“)

Фактот што во јавноста помина незабележано резолуцијата на ЕУ од 2.4.2009 година, за европската свест и тоталитаризмот, која се повикува на Резолуцијата 1481 од 26.1.2006 година на Советот на Европа (за лустрацијата) ме наведува на заклучок дека комунистите во Македонија се неискрени кога велат дека се залагаат за Европа и европските вредности. Ова важи и за комунистите во десната влада.

Read More

Банкарската криза, филозофите и исламот

За банкарската криза се доволни човечки средства. Тие се две: генијалност, доколку треба да се пронајде ново решение, или разумност, доколку треба да се направи добар избор од веќе постојните решенија. За банкарската криза веќе постојат решенија, значи треба да се направи добар избор.

Read More

Превидот на Европскиот суд за човекови права

Кога голем човек ќе направи грешка, тоа е како замрачување на сонцето. Кога судиите на Европскиот суд за човекови права ќе направат грешка, се сопнала Европа и паднала неколку века подолу. Овој текст е обид да се спречи (во Македонија) прикривање на грешката на Европскиот суд за човекови права. Овој суд покрива осумстотини милиони жители и со своите одлуки е фенерот на Диоген за Европа и за Русија.

Read More

УДБА – тајна комунистичка полиција

Во пресудата од 23.05.2002.година, Врховниот суд на Република Словенија тврди дека УДБА е злосторничка организација:„Споменатиот интерен извештај е историски документ, кој настанал во некогашната тајна полиција, позната под името УДБА.

Денес е познато дека таа служба не се занимавала само со разузнавачки задачи, туку и сама организирала разни криминални активности, плански ги изведувала, па дури и конструирала постоење на кривични дела и одговорност за нив. За таа цел фалсификувала, фабрикувала или подметнувала обвинувачки докази. Жртвите на таквите активности, по правило политички противници, или поинаку мислечки, во периодот на тогашниот режим немаа можност да ги разоткријат конструктите на УДБА и да бидат рехабилитирани“.

Read More